Algemene voorwaarden

 • De prijzen vermeld op de website zijn steeds excl. btw.
 • De factuur wordt opgemaakt en dient betaald te worden vóór de opleiding. Indien voor aanvang van de opleiding de factuur niet betaald werd, kan de deelnemer de toegang tot de opleiding worden ontzegd.
 • De factu(u)r(en) dien(t)(en) steeds ten laatste vereffend te worden 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijden van deze datum rekent DrivOlution 15 % interest aan.
 • Elke klacht moet DrivOlution schriftelijk, binnen de acht (8) kalenderdagen bereiken, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het voorval dat aanleiding geeft tot die klacht kon zijn opgemerkt. Na verloop van die termijn is DrivOlution geen enkele vrijwaring meer verschuldigd.
 • Protest tegen een factuur kan enkel schriftelijk, moet gemotiveerd gebeuren en dient DrivOlution binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum hebben bereikt.
 • DrivOlution behoudt zich het recht om de toevertrouwde opdracht steeds aan derden uit te besteden.
 • Indien er extra facturen dienen opgemaakt te worden voor bv. onderaannemers e.d. zal er € 20 per factuur extra aangerekend worden.
 • DrivOlution kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en/of bij om het even welke wijziging van de oorspronkelijke juridische situatie van de opdrachtgever. DrivOlution is in dergelijke omstandigheden geen enkele schadevergoeding verschuldigd.
 • DrivOlution verbindt zich ertoe om de uiterste zorg aan de dag te leggen bij gebruikte softwareontwikkelingen, maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan soft- of hardwaresystemen van klanten, of de verspreiding van softwarevirussen die bij het gebruik van deze software zou kunnen ontstaan.
 • DrivOlution verbindt er zich toe om alle bekomen informatie strikt confidentieel te houden en er op generlei wijze gebruik van te maken om andere informatie dan deze voor de geboekte opleidingen aan de betrokkenen door te geven.
 • Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die in verband staan met de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst zullen beslecht worden door de Rechtbanken te Leuven.

Bijzondere voorwaarden

 • Deze voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan.
 • Voor een opleiding van een volledige dag, voorziet DrivOlution koffie, water en broodjes voor ’s middags. Het nuttigen van alcohol en verdovende middelen tijdens de opleiding is ten strengste verboden.
 • DrivOlution is erkend door de Vlaamse overheid voor de KMO-portefeuille. KMO’s die inschrijven voor een opleiding, kunnen gebruik maken van de subsidies van de KMO-portefeuille, maar DrivOlution is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor het aanvragen of het bekomen van deze subsidies.
 • Elke aangeboden module telt voor 7 uur van de verplichte 35 uur opleiding voor “nascholing in vakbekwaamheid”.
 • Deelnemers dienen de reglementering rond vakbekwaamheid opgelegd door de bevoegde overheid te respecteren. Indien niet, houdt DrivOlution zich het recht om de deelnemer geen certificaat toe te kennen.
 • Het is belangrijk dat alle deelnemers op tijd aanwezig zijn, en tot het einde blijven. Deelnemers die te laat komen of vroeger de opleiding verlaten, kunnen we geen certificaat uitreiken.
 • DrivOlution behoudt zich het recht op bij te weinig inschrijvingen de opleiding te annuleren. Bij annulatie van de kant van DrivOlution wordt hiervoor niets aan de deelnemer aangerekend.
 • Deelnemers die inschrijven aanvaarden onze annuleringsvoorwaarden, zijnde: tot 2 weken voor de opleiding kan men kosteloos annuleren; tot 1 week voor de opleiding: we rekenen de helft van de prijs aan; annuleren binnen de week voor de opleiding is niet mogelijk en wordt volledig gefactureerd.