Privacyverklaring

DrivOlution nv respecteert je privacy.

Deze privacyverklaring omschrijft op welke manier DrivOlution  als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten. 

De maatschappelijke zetel van DrivOlution is gelegen aan Remylaan 4C bus 1 in 3018 Wijgmaal. DrivOlution  wordt geïdentificeerd aan de hand van het ondernemingsnummer (BTW BE) 0875 729 658. 

Als dienstverlener inzake verkeersveiligheid, zuinig rijden en duurzame mobiliteit verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en partners. Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en hechten dan ook zeer veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. DrivOlution streeft ernaar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, na te leven. 

Deze privacyverklaring kadert in de transparantieverplichtingen die DrivOlution heeft op grond van de AVG. Onze privacyverklaring wordt steeds actueel gehouden, de versie op onze website is steeds de meest recente versie. 

Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze Data Protection Officer: privacy [at] drivolution.berel="noreferrer noopener" target="_blank" of via post: 

DrivOlution NV 
Data Protection Officer 
Remylaan 4C B1 
3018 Wijgmaal 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

1 - Klantenbeheer en beheer van diensten

Waarover gaat dit?

Wij gebruiken uw gegevens voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld toen wij de gegevens verzamelden voor het aanbieden van onze diensten , de uitvoering van onze diensten, onze legitieme belangen of omdat wij wettelijk verplicht zijn. De betrokkene kan o.a. de werkgever, de werknemer,… zijn.

(a) Beoordeling voor het sluiten van het contract

Vóór wij een contract sluiten, verwerken wij gegevens om een aanvraag te behandelen en een degelijke inschatting te maken over de wenselijkheid om het contract te sluiten en/of over de voorwaarden waaronder een dienstverleningscontract wordt gesloten, zoals de prijs,… . Dit luik omvat eveneens commerciële besprekingen. De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak (met inbegrip van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene).

(b) Verwerking bij de uitvoering van het contract om gerichte dienstverlening aan te bieden. 

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om:

 • de klantenrelatie te beheren; 

 • een klantenprofiel op te maken; 

 • diensten te verlenen; 

 • facturen op te maken en, zo nodig, in te vorderen; 

 • vragen te beantwoorden, commerciële besprekingen en klantengeschillen op te volgen; 

 • technische ondersteuning te bieden. 

De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak. Indien u als betrokkene op enige manier betrokken wordt door een dienstverleningsovereenkomst zonder zelf contractueel partij te zijn daarbij (bijv. als werknemer), dan is de grondslag gerechtvaardigd belang van DrivOlution  (nl. om als bedrijf te kunnen functioneren en om de contractuele verplichtingen van DrivOlution  in het belang van de werkgever en de betrokkene te kunnen uitvoeren). 

(c) Verwerking om de wet na te leven 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de wet na te leven zoals

 • boekhoudkundige verwerking van de verrichting volgens de boekhoudwetgeving en fiscale verplichtingen (bijv. het opstellen van fiscale attesten); 

 • verwerkingen noodzakelijk voor het afleveren van een attest code 95 vakbekwaamheid. 

(d) Diverse verwerkingen in de context van klantenbeheer  

Naast de hierboven opgesomde verwerkingen hebben wij nog een aantal aanvullende verwerkingen die accessoir zijn hieraan. Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens o.a.: 

 • voor de interne rapportering over producten, diensten en klantenrelaties; 

 • om bestaande diensten en producten te evalueren en te verbeteren en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen; 

 • om de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten of de rechten van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen (bijv. bij geschillen) mogelijk te maken; 

 • om correct te reageren als een persoon ontevredenheid uit, een klacht indient bij ons of een commerciële bespreking rond vragen en/of geschillen heeft. 

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van DrivOlution  en derden (concreet, naargelang het geval, om als onderneming te functioneren, direct marketing, geschillenbeheer en -beperking, risicobeheer en -preventie). 

(e) Statistische verwerkingen 

Ter ondersteuning van de activiteiten van DrivOlution worden eveneens statistische verwerkingen georganiseerd, d.w.z. de verwerking van persoonsgegevens voor het creëren van statistische modellen. 

Voor deze statistische verwerkingen hergebruikt DrivOlution persoonsgegevens verkregen in de context van andere doeleinden overeenkomstig de bepalingen van de AVG ter zake. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf en van derden krijgen. Het gaat om informatie die relevant is onze diensten aan te bieden. 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum); 

 • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres); 

 • professionele gegevens (opleiding en beroep); 

 • bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer); 

 • gegevens die nodig zijn om de diensten aan te bieden (zoals de nummerplaat van een voertuig, de kilometerstand,…. ) en gegevens over schade- gevallen; 

 • rijksregisternummer; 

 • strafrechtelijke persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of indien nodig voor rechtsvorderingen; 

 • gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld); 

 • audiovisuele gegevens (bijv. videogesprekken of opnames daarvan). 

Wij kunnen informatie krijgen van derden zoals: 

 • uw organisatie; 

 • overheidsinstanties; 

 • verzekeraars; 

 • de werkgever; 

 • betalingsdienstverleners; 

 • publiek beschikbare bronnen (bijv. KBO, UBO, …); 

 • data brokers (datavalidatie en dataverrijking). 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de volgende termijnen: 

 • voor wettelijke verplichtingen geldt de wettelijke bewaartermijn; 

 • voor andere verwerkingen geldt de gemeenrechtelijke verjaringstermijn. 

Voor statistische verwerkingen geldt in overeenstemming met de AVG geen beperkte bewaartermijn.

2 - Leveranciersbeheer 

Waarover gaat dit?

Indien u producten of diensten levert aan DrivOlution zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in die context: 

 • de sluiting en uitvoering van overeenkomsten; 

 • het beheer van relaties met leveranciers; 

 • interne rapportering over leveranciersovereenkomsten. 

De grondslag voor de verwerking is contractuele noodzaak enerzijds en gerechtvaardigd belang van DrivOlution (nl. de vrijheid van ondernemen) voor beheer en interne rapportering anderzijds. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 • identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum) van u en/of uw personeel; 

 • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres) van u en/of uw personeel; 

 • bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer); 

 • professionele gegevens (opleiding, vaardigheden, beroep en betrekking); 

 • evaluaties gelieerd aan de relatie en uitvoering van overeenkomsten; 

 • audiovisuele gegevens (bijv. videogesprekken of opnames daarvan). 

De persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de betrokkene en via derden verkregen. Externe bronnen van persoonsgegevens zijn de organisatie waar de betrokkene werkzaam is, sociale media (bijv. LinkedIn voor professionele gegevens), publieke gegevensbronnen (KBO) en particuliere gegevensdatabanken met leveranciersgegevens (databrokers). 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. 

3 - Verwerking voor doeleinden van direct marketing 

Waarover gaat dit?

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken: 

 • om onze producten en diensten op maat van uw persoonlijke situatie aan te bieden of voor te stellen; 

 • om tevredenheidsenquêtes uit te voeren om uw interesse voor bepaalde producten en diensten in te schatten; 

 • voor interne rapportering over marketingactiviteiten; 

 • om klanten op de hoogte te brengen van verschillende acties; 

 • om merkimago te promoten bij het grote publiek; 

 • voor verwerking van persoonsgegevens via de website, o.a. via cookies. 

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van DrivOlution   (nl. als bedrijf te kunnen functioneren en direct marketing). 

Als u uw gsm-nummer of e-mailadres opgeeft, dan kan dat gegeven gebruikt worden voor direct marketing. Voor alles wat buiten de wettelijke opt-outregeling valt , zal uw voorafgaande toestemming gevraagd worden door DrivOlution .  

Voor het plaatsen van cookies vraagt DrivOlution toestemming waar dat wettelijk verplicht is. Meer uitvoerige informatie over cookies is terug te vinden in het cookie statement. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 • identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum) van u en/of uw personeel; 

 • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres) van u en/of uw personeel; 

 • professionele gegevens (opleiding, vaardigheden, beroep en betrekking); 

 • surfgedrag en interesses, voor wat betreft de website. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot maximaal 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact (bijv. een verzoek van de betrokkene of een lopende overeenkomst)

4 - De organisatie van de onderneming 

Waarover gaat dit?

De werking van DrivOlution veronderstelt een aantal verwerkingen zonder dewelke DrivOlution   niet of niet efficiënt kan ondernemen. Die verwerkingen kunnen kaderen in wettelijke verplichtingen van DrivOlution  of in opportuniteitsoverwegingen. 

(a) Verwerking om de wet na te leven 

Een aantal interne functies en activiteiten van DrivOlution moeten georganiseerd worden op grond van wettelijke verplichtingen: 

 • de naleving van wettelijke en administratieve verplichtingen van ondernemingen (bijv. fiscale verplichtingen, boekhoudkundige verplichtingen, …); 

 • de verwerking van persoonsgegevens op grond van verplichtingen onder de AVG (bijv. opvolging van verzoeken van betrokkenen en inbreuk in verband met persoonsgegevens); 

De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting in hoofde van DrivOlution. 

(b) Diverse andere verwerkingen 

DrivOlution verwerkt persoonsgegevens in de context van een reeks activiteiten die eigen is aan ondernemingen: 

• mogelijks in de onderzoeksfase in de context van vennootschapsactiviteiten, waaronder overnames, 

• het bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie mogelijk te maken. 

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van DrivOlution  (nl. om als bedrijf te kunnen functioneren, fraudebestrijding en -preventie, bescherming van eigendommen en personen, informatieveiligheid). 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 • identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum); 

 • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres); 

 • professionele gegevens (opleiding en beroep); 

 • bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer); 

 • gegevens die nodig zijn om de diensten aan te bieden (zoals de nummerplaat van een voertuig, de kilometerstand,…. ) en gegevens over schadegevallen; 

 • gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld); 

 • audiovisuele gegevens (bijv. videogesprekken of opnames daarvan); 

 • rijksregisternummer. 

Deze persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene zelf of bij publieke en particuliere bronnen (o.a. KBO, sociale media, databrokers, vennootschappen betrokken bij overnameactiviteiten en hun adviseurs). 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

DrivOlution  bewaart uw persoonsgegevens als volgt: 

 • Voor wettelijke verplichtingen geldt de wettelijke bewaartermijn. 

 • Voor diverse andere verwerkingen geldt de gemeenrechtelijke verjaringstermijn. 

Ontvangers van uw persoonsgegevens

In de context van onze verwerkingen worden uw persoonsgegevens, al naargelang de context, doorgegeven aan één of meerdere ontvangers. De grondslag voor deze doorgifte is gelijklopend met de grondslag voor de verwerking. 

1 - De betrokkene en de werkgever  

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan uzelf en, onder specifieke omstandigheden aan de werkgever. 

2 - Doorgeven van uw gegevens aan andere bedrijven van de Baloise Group 

Om u optimaal diensten aan te bieden, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan en ontvangen van andere bedrijven binnen Baloise Group, bijvoorbeeld om risico’s te beoordelen. 

3 - Uitwisseling van gegevens met derden 

Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens delen met overheden, privéverzekeraars, sociale zekerheidsinstellingen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, aanbieders van betalingsdiensten en bemiddelaars of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de dienstverleningsovereenkomst. 

4 - Overheden 

Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen). 

5 - Externe dienstverleners in binnen- en buitenland 

Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doen wij een beroep op gespecialiseerde dienstverleners die (deel)opdrachten en de bijhorende gegevensverwerking uitsluitend voor en ten behoeve van ons uitvoeren (‘verwerkers’). 

Andere verwerkers zoals: 

 • ICT(-beveiliging)-dienstverleners, zoals datacenters, leveranciers van het platform waarop de verzekeringscontracten worden beheerd, dienstverleners die ondersteuning bieden bij het opzetten, onderhouden, testen en verbeteren van de beveiligingen van onze ICT-systemen; 

 • marketing- en communicatiebureaus, zoals e-mailcampagnetoepassingen, dienstverleners die mailingcampagnes per post verzorgen  

 • beveiligings- en bewakingsfirma’s; 

 • dienstverleners voor archivering van papieren documenten; 

 • dienstverleners van veilige vernietiging van papieren documenten. 

Die dienstverleners zijn contractueel verplicht om de doeleinden van de gegevensverwerking die wij hebben vastgelegd, na te leven. 

Uitvoer van persoonsgegevens 

In de context van onze verwerkingen kan het zijn dat uw persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. landen buiten de Europese Economische Ruimte) worden uitgevoerd. Dit kan bijv. kaderen in de uitvoering van een verzekeringscontract of onze samenwerking met een dienstverlener gevestigd in dat land. 

Voor een aantal landen bestaat er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, bijv. Zwitserland. Het bestaan van een dergelijk besluit betekent dat de wetgeving van dat land een passende bescherming biedt op het vlak van gegevensbescherming. 

Indien het bestemmingsland niet onder een adequaatheidsbesluit valt, dan biedt DrivOlution in beginsel afdoende garanties door gebruik te maken van modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie. 

In specifieke, uitzonderlijke gevallen worden persoonsgegevens in beperkte mate uitgevoerd naar een bestemmingsland dat geen passende bescherming biedt op grond van de uitzonderingen voorzien in de AVG die een dergelijke uitvoer toelaten (‘afwijkingen voor specifieke situaties’). Dit impliceert dat de persoonsgegevens in beginsel niet over een bijzondere bescherming beschikken. Het kan gaan om een uitvoer in de volgende contexten: 

 • noodzakelijk voor de uitvoering van een verzekeringscontract waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene; 

 • noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een verzekeringscontract in het belang van de betrokkene (bijv. de betrokkene is begunstigde); 

 • noodzakelijk voor rechtsvorderingen; 

 • noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen van de betrokkene of andere personen (bijv. in de context van ongevallenverzekeringen). 

U kunt meer informatie inwinnen over de waarborgmechanismen op de volgende websites: 

Uw rechten onder de AVG  

De AVG kent u als betrokkene een aantal rechten toe, die u ten opzichte van ons kunt uitoefenen. 

1 - Over welke rechten beschikt u? 

De AVG kent u als betrokkene een aantal rechten toe. Om de uitoefening van deze rechten te vereenvoudigen, bezorgen wij u hieronder achtergrondinformatie over die rechten en de manier waarop u die rechten kunt uitoefenen. Onder bepaalde omstandigheden legt de AVG beperkingen op aan deze rechten. 

Recht op informatie 

U hebt recht op algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Die informatie wordt via deze algemene privacyverklaring verstrekt of via specifieke privacyverklaringen. 

Recht op toegang 

Als u uitsluitsel wilt krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en bepaalde informatie over deze verwerking wenst te ontvangen, kunt u uw inzagerecht bij ons uitoefenen. U kunt eveneens een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. 

Recht op verbetering 

Als u vaststelt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verwerken, dan kunt u aan ons vragen om deze persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. 

Recht op gegevenswissing 

U kunt in specifieke gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijv. wanneer de bewaartermijn voor deze persoonsgegevens is verstreken. Dit recht is echter niet absoluut. Zo kunnen wij bijv. nog steeds persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan verplichtingen onder de geldende wetten en regels die ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren of in de context van rechtsvorderingen. 

Recht op beperking 

U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. DrivOlution  kan onder bepaalde omstandigheden ook zelf besluiten om een verwerking te beperken. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft nog steeds mogelijk in uitzonderlijke gevallen, bijv. met uw toestemming of in de context van een rechtsvordering. 

Recht om uw toestemming in te trekken 

Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om die toestemming op elk ogenblik weer in te trekken door dit aan ons te melden. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw toestemming. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd verloopt en gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, mag u uw persoonsgegevens bij ons opvragen op een draagbaar formaat. 

Recht op bezwaar 

Indien een verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan kunt u zich verzetten tegen deze verwerking op grond van redenen eigen aan uw specifieke situatie. In dat geval mogen wij uw persoonsgegevens alsnog verder verwerken, indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen of indien de verwerking verband houdt met een rechtsvordering. 

U kunt ons ook te allen tijde laten weten dat wij uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden. Dit bezwaar verhindert niet dat uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt. 

Recht bij automatische individuele besluitvorming waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor de klant rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem aanmerkelijke mate treft 

Heb je vragen of opmerkingen bij het resultaat van een automatische beslissing, dan kun je contact opnemen. Wij informeren u over de logica achter een beslissing en de gevolgen die eruit voortvloeien U hebt het recht om het besluit aan te vechten en menselijke tussenkomst te vragen. 

Recht om klacht in te dienen 

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In België is de bevoegde toezichthouder de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of voornemens bent een klacht in te dienen, dan moedigen wij u aan om eerst in contact te treden met onze Data Protection Officer om samen met u een snelle oplossing voor uw probleem te vinden. 

 

2 - Hoe kunt u deze rechten uitoefenen? 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, bij voorkeur met onze Data Protection Officer via e-mail op het adres privacy [at] drivolution.be

Als u uw rechten uitoefent, vragen wij u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat uw vraag concreet kan worden behandeld. 

Wij wijzen er ook op dat uw identiteit redelijkerwijze moet kunnen geverifieerd worden om uw rechten uit te oefenen, zodat wordt vermeden dat iemand anders ze uitoefent. Als principe gebruiken wij daarbij dat wij u op dezelfde manier identificeren en uw identiteit verifiëren als wanneer wij uw gegevens verzamelden. Soms zullen wij u dus moeten vragen bewijs van uw identiteit te leveren. Dat geldt bijvoorbeeld als u ons vraagt iets te doen waardoor wij u gegevens moeten bezorgen, want wij willen uw gegevens niet bezorgen aan een andere persoon, of als u vraagt belangrijke gegevens te verwijderen, want wij willen niet dat eender wie ervoor kan zorgen dat wij gegevens waarvan u verwacht dat wij ze hebben, verwijderen.  

 

3 - Beperkingen als wij u niet kunnen identificeren 

Voor bepaalde verwerkingen, bijv. statistische verwerkingen, kan het zijn dat wij beschikken over gecodeerde of gepseudonimiseerde persoonsgegevens, waardoor wij niet in staat zijn om u te identificeren. In dat geval zijn overeenkomstig de AVG bepaalde rechten niet van toepassing.