Neem tijd voor jouw mobiliteit

Durf springen

De grootste reden om niet aan mobiliteit te denken, bleek de onduidelijkheid op fiscaal vlak. Meer dan 50% van de bedrijven ziet dit als grootste roadblock. Al zeer snel tijdens ons ontbijt concluderen we echter dat wachten op de overheid geen enkele zin heeft. Wat wel belangrijk is, is de ondersteuning van externe partners.

Laat je niet alleen begeleiden door je boekhouder, je sociaal secretariaat, je leasingmaatschappij… maar zorg ook voor een neutrale partij – zoals DrivOlution – die je beleidsvisie afstemt met de stakeholders, het potentieel van je organisatie in kaart brengt, je begeleidt bij de gedragsverandering die onlosmakelijk verbonden is met mobiliteit.

Durf dus springen, maar zorg dat je weet van hoe hoog je springt!

Betrek werknemers

De hoogte van je mobiliteitssprong hangt af van je beleid, maar ook van je medewerkers. Zowel voor personen als bedrijven is mobiliteit iets heel individueels. Om het beleid van je bedrijf af te stemmen op de noden van je werknemers, breng je dus eerst beide standpunten in kaart.

Zorg ervoor dat je werknemers voldoende betrekt in dit proces. Meedenken en betrokkenheid faciliteren het veranderingsproces.

Belangrijk punt nog is de werknemers niet te verplichten. Stimuleer positieve keuzes richting openbaar vervoer, e-bike of elektrische wagen. Bekijk als bedrijf hoever je kan en wil meegaan in de verschillende mobiliteitsoplossingen.

Neem je acties nog eens onder de loep

Aanvaard dat je met mobiliteit nooit helemaal klaar bent. We leven in een snel veranderende wereld. Wanneer je dus alles in kaart hebt gebracht, de nodige KPI’s opstelde en de eerste stappen zette richting duurzame mobiliteit, dient de volgende stap zich aan.  

Zoals hierboven aangehaald, zorgen niet enkel de fiscale grillen van onze overheid voor onzekerheid. Ook de individualiteit van mobiliteit en bedrijfsorganisatie zorgen voor continue verandering. Neem dus bij tijd en stond je hele mobiliteitsproces nog eens onder de loep en stuur het weer in de juiste richting.